نمایشگر دسته ای مطالب

مدارک تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

مدارک تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰به اطلاعدانشجویان مقطع کارشناسی ورودیهای۱۳۹۹و۱۴۰۰،که تا کنون مدارک تحصیلی خود را به اداره آموزش تحویل نداده اند میرساند، مدارک تحصیلیخود را حداکثرتا تاریخ۱۰/۰۹/۱۴۰۱به اداره آموزشمقطع کارشناسیدانشکدگانفنی تحویلدهند.در غیراینصورتاز ادامه تحصیلاین دانشجویان جلوگیری خواهد شد .
                                                     اداره آموزش مقطع کارشناسی دانشکدگان فنی

اسامی دانشجویان ورودی 1400 که مدارک تحصیلی نیاورده

اسامی دانشجویان ورودی 1399_که مدارک تحصیلی نیاورده