نمایشگر دسته ای مطالب

فرایند های مربوط به فرصت مطالعاتی دانشجویان

فرایند های مربوط به فرصت مطالعاتی دانشجویان


فرایند استفاده از فرصت مطالعاتی خارج و داخل با حمایت دانشگاه و یا سازمان امور دانشجویان و همچنین فرایند تسویه و لغو تعهد محضری به منظور ارائه گواهی یا دانشنامه جهت استحضار دانشجویان.

جهت دریافت و مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید.