نمایشگر دسته ای مطالب

فرایند شرکت دانشجویان در همایشهای بین المللی و مأموریتهای پژوهشی

فرایند شرکت دانشجویان در همایشهای بین المللی و مأموریتهای پژوهشی


به استحضار می‌رساند دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای شرکت در همایشهای بین المللی با مراجعه به سایت معاونت پژوهشی دانشکدگان فنی از طریق مسیر معاونت پژوهشی دانشکدگان فنی - فرم ها و آئین نامه ها - فرم های دانشجویان و یا لینک مستقیم

https://engresearch.ut.ac.ir/fa/page/1587/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86

هر یک از فرمهای مرتبط با عناوین زیر را پس از تکمیل و تهیه مدارک مورد نیاز (مطابق موارد درخواستی در فرمها) به کارشناس پژوهشی دانشکده (آقای مهندس جهانگیری) تحویل داده و پس از تأیید معاونت علمی دانشکده، نامه‌ای جهت اخذ تأیید نهایی و سایر امور مربوطه به معاون محترم پژوهشی دانشکدگان فنی ارسال خواهد شد.

  • چک لیست مدارک تقاضای شرکت در همایشهای بین المللی
  • چک لیست مدارک گزارش / اختتام شرکت در همایشهای بین المللی
  • فرم تقاضای شرکت در کنفرانس بین المللی خارج از کشور دانشجویان
  • فرم تقاضای شرکت در کنفرانس بین المللی داخل کشور دانشجویان
  • فرم گزارش سفر دانشجویان (کنفرانس‌های بین المللی داخل و خارج از کشور)