نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره تماس جهت پاسخ گویی به دانشجویان گرامی

شماره تماس جهت پاسخ گویی به دانشجویان گرامی


کارشناس آموزش خانم فریدخواه          01334915146

کارشناش آموزش خانم حقیقت            01334915145

آن دسته از دانشجویانی که موفق به ارتباط با کارشناس امور دانشجویی و آموزش نمی شوند، می توانند با دفتر معاونت اجرایی و علمی دانشکده تماس حاصل نمایند . شماره تماس 01334915103