نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرپرست پارک علم و فناوری

سرپرست پارک علم و فناوری


دکتر شریفیان

سرپرست پارک علم و فناوری

دکتر سید مهدی شریفیان
sm.sharifian@ut.ac.ir
34915129 - 013