نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دعوت به شرکت دانشجویان و دانش آموختگان در ارزیابی رشته های دوره کارشناسی

دعوت به شرکت دانشجویان و دانش آموختگان در ارزیابی رشته های دوره کارشناسی


ارزیابی کنندگان برنامه در این دوره شامل دانش آموختگان ایرانی، دانش آموختگان غیر ایرانی، دانشجویان (حائز شرایط) ایرانی، دانشجویان غیر ایرانی و کارفرمایان دانشجویان دانشگاه تهران، و ارزیابی کنندگان سیستم شامل اعضای هیات علمی و کارشناسان هر یک از واحدهای دانشگاه (دانشکده و پردیس) می‌باشند. شایان ذکر است شرکت در ارزیابی‌های مزبور با رویکرد خودانگیزشی و به صورت محرمانه می‌باشد، پرسشنامه‌های ارزیابی‌های کیفیت برنامه و سیستم، حسب مورد و مؤلفه، به صورت جداگانه و اختصاصی به آدرس ایمیل هر یک از ارزیابی کنندگان مربوط ارسال می‌شود، و پاسخ به هر پرسشنامه کمتر از ۵ دقیقه از وقت گرانبهای ارزیابی کنندگان گرانقدر را به خود اختصاص می دهد.