نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خوابگاه ها

این دانشکده دارای سه خوابگاه با امکانات رفاهی بوده که دو خوابگاه آن برای دانشجویان پسر و یک خوابگاه برای دانشجویان دختر در نظر گرفته شده است.