نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر24

افزایش سنوات برای دانشجویان دوره روزانه نابینا و کم بینا

92/06/26

 اطلاعیه

عطف به نامه شماره 51579/130  مورخ 5/3/1392 مربوط به  افزایش سنوات برای دانشجویان دوره روزانه نابینا و کم بینا بدون پرداخت شهریه، به استحضار می رساند؛ موضوع در جلسه مورخ 19/3/1392 کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مطرح  و مقرر شد: با اضافه سنوات این گونه دانشجویان  دوره روزانه حداکثر 2 نیمسال  بدون پرداخت شهریه به شرط تایید کمیسیون بررسی موارد خاص پردیس / دانشکده مربوط موافقت شد.