نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره بین الملل دانشگاه تهران (برگزاری جلسات هیات رئیسه و ارسال مدارک منتخبین به مشاوران بین الملل)

جشنواره بین الملل دانشگاه تهران (برگزاری جلسات هیات رئیسه و ارسال مدارک منتخبین به مشاوران بین الملل)


همانگونه که مستحضرید، یازدهمین دوره جشنواره بین الملل دانشگاه تهران (سومین دوره جشنواره مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تهران) در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد. با توجه به تغییر و بازنگری بنیادین صورت گرفته در آئین نامه جشنواره ‌‌‌‌‌، شاخص‌های جدیدی برای انتخاب و همچنین آیتم‌های متفاوتی برای منتخبین نسبت به سال‌های گذشته شامل: اعضای هیأت علمی، دانشجویان، مشاوران بین الملل، واحدها (دانشکده‌های مستقل، دانشکده‌های ذیل پردیس و مؤسسات پژوهشی)، کارشناسان و مدیران، کنشگران، و خیرین در نظر گرفته شده است. نقش مهم و محوری واحدها در بررسی اولیه منتخبین، در مراحل و فرایند انتخاب در این جشنواره به شرح زیر مشخص است:

ردیف

مراحل

حداکثر بازه زمانی مجاز (ددلاین)

۱

فراخوان عمومی توسط معاونت بین الملل

اول مهر

۲

تکمیل فرم‌های مربوطه توسط متقاضیان و تحویل به معاونت پژوهشی واحد

هفته سوم مهرماه

۳

دریافت، تکمیل، کنترل و تائید مدارک توسط واحد (دانشکده‌های مستقل، مراکز، دانشکده‌های ذیل دانشکدگان، پردیس‌های خودگردان)

هفته اول آبان

۴

تصویب در هیأت رئیسه و ارسال به مشاور بین الملل دانشکدگان (برای واحدهای ذیل دانشکدگان)

هفته دوم آبان

۵

بررسی و تصویب در هیأت رئیسه دانشکده‌های مستقل، دانشکدگان و پردیس‌های خودگردان با حضور مشاور بین الملل و ارسال صورتجلسه به معاونت بین الملل

هفته سوم آبان

۶

طرح در کمیسیون‌های تخصصی دانشگاه

اول دیماه

۷

طرح در شورای بین الملل دانشگاه و تعیین منتخبین

اول بهمن