نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید بازه ارزشیابی نیمسال اول

تمدید بازه ارزشیابی نیمسال اول


ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال اول تحصیلی ۰۰-۹۹ تا روز چهارشنبه ۲۴/‏۱۰/‏۹۹‬ تمدید شد.