نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید بازه ارزشیابی الکترونیکی اساتید 992

تمدید بازه ارزشیابی الکترونیکی اساتید 992


زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال دوم تحصیلی ۰۰-۹۹ از روز شنبه ۰۵/‏۰۴/‏۱۴۰۰  لغایت چهارشنبه مورخ ۰۹/‏۰۴/‏۱۴۰۰ به مدت یک هفته تمدید شد.