نمایشگر دسته ای مطالب

تغییر روال همانندجویی و ثبت پارساهای دانشگاه تهران در فرایندهای تصویب موضوع و دفاع

تغییر روال همانندجویی و ثبت پارساهای دانشگاه تهران در فرایندهای تصویب موضوع و دفاع


به استحضار می‌رساند که با توجه به ایجاد تغییرات در فرایند همانندجویی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی، مقرر گردید از این پس، دانشجویان از طریق سامانه همانندجو به آدرس tik.irandoc.ac.ir و مطابق  این دستور العمل و فلوچارت  اقدام نمایند.همچنین دانشجو ملزم است که بعد از دریافت درصد مشابهت و گواهی آن از روش فوق ، مقدار درصد  و گواهی مربوطه را در فرایند های درخواست تصویب موضوع و درخواست دفاع ثبت نماید تا استاد راهنما و ... انرا بررسی و تایید نمایند.

یاداور می شود به زودی شناسه اساتید هیات علمی دانشگاه تهران در سامانه همانندجو به دانشکده /دانشکدگان از طریق اداره کل خدمات اموزشی اطلاع رسانی می گردد.

شایان ذکر است راهنمای این موضوع در سایت ems.ut..ac.ir در برگه دانشجویان بروز رسانی خواهد شد.