نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری وبینار علمی واحد بین المللی دانشگاه سمنان

برگزاری وبینار علمی واحد بین المللی دانشگاه سمنان


به استحضار می رساند پردیس علوم و فناوری های نوین با همکاری مدیریت همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه سمنان روز چهارشنبه 4 آبان ماه 1401 ساعت 17 به وقت ایران، وبینار علمی با عنوان Electrodes  for Solid Oxide Fuel Cells and Electrolyzers با سخنرانی پرفسور Gorte برگزار می کند .

http://vc10.semnan.ac.ir/ newtech / : لینک جلسه