نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مدرسه تابستانی طراحی صنعتی با همکاری دانشگاه های کشور لهستان و گروه طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا

برگزاری مدرسه تابستانی طراحی صنعتی با همکاری دانشگاه های کشور لهستان و گروه طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا


مدرسه تابستانی طراحی صنعتی با همکاری دانشگاه های کشور لهستان توسط گروه طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا برگزار می شود.
برگزاری مدرسه تابستانی طراحی صنعتی با همکاری دانشگاه های کشور لهستان و گروه طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا