نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه

برنامه


برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دوره مجازی

92/06/21

 

 

عنوان درس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

استاد

نوع درس

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

ظرفیت

تاریخ امتحان

روشهای آماری

3

8109026

42

دکتر محمدعلی آزاده

 

 

اجباری

 

 

 

16:30-18:30

 

100

متعاقبا اعلام می گردد

اقتصادمهندسی پیشرفته

3

8109025

42

دکتر حامد شکوری

 

اجباری

17-15

 

 

 

 

 

100

متعاقبا اعلام می گردد

استراتژی ها و فنون مشتری محوری در وب

3

8109219

42

دکتر عباس کرامتی

 

 

اختیاری

 

 

 

 

12-10

40

متعاقبا اعلام می گردد

مدیریت موجودی و زنجیره عرضه

3

8109105

42

دکتر علی بزرگی

 

اختیاری

 

19-17

 

 

 

40

متعاقبا اعلام می گردد

تصمیم‌ سازی چندمعیاره

3

8109133

42

دکتر سید علی ترابی

 

اختیاری

8:30-10:30

 

 

 

 

40

متعاقبا اعلام می گردد