نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه2

برنامه2


برنامه هفتگی و تاریخ امتحانات اولین ورودی از دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشکده فنی فومن در نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

92/06/21

 

 

 

نام درس

 

شماره درس

 

گروه

 

تعداد

 

نام مدرس

 

زمان و محل درس

 

تاریخ امتحان

 

دروس پیشنیاز ( همزمان)

 

ظرفیت

 

 

 

واحد

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 

 

 

تصفیه پیشرفته

8104388

 

3

دکتر خیاطی

 

 

12-9

 

 

 

23/10/92

ساعت 30/13

 

 

جداسازی چندجزیی

8104127

 

3

دکتر آرون

 

 

17-14

 

 

 

16/10/92

ساعت 9

 

 

ریاضیات پیشرفته

8104149

 

3

دکتر محمدی خاناپشتانی

 

 

 

12-9

 

 

14/10/92

ساعت 9

 

 

حرارت پیشرفته

8104049

 

3

دکتر سید حامد موسوی

 

 

 

 

16-13

 

25/10/92

ساعت 30/13