نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه

برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد (روزانه و شبانه) مهندسی صنایع-صنایع دانشکده فنی فومن...

92/06/21

 

تاریخ امتحان

کد درس

روز و ساعت برگزاری کلاس

نام درس

25/10/92

026-09-81

شنبه 12-9

روشهای آماری

22/10/92

025-09-81

شنبه 17-14

اقتصاد مهندسی پیشرفته

15/10/92

001-09-81

سه شنبه12-9

طراحی سیستمهای صنعتی

19/10/92

225-09-81

سه شنبه17-14

مباحث ویژه