نمایشگر دسته ای مطالب

بخشنامه در خصوص نحوه طرح پرونده های تحصیلی دانشجویان در کمیسیون مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بخشنامه در خصوص نحوه طرح پرونده های تحصیلی دانشجویان در کمیسیون مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


با توجه به یکپارچه سازی خدمات و اقدامات مرتبط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سامانه سجاد آن وزارت طی سالهای اخیر، چنانچه تقاضاهای دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی بنا به تشخیص و رأی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه یا شورای بررسی موارد خاص استان، مقرر می‌گردد که به شورای بررسی موارد خاص مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارجاع گردد، ضروری است دانشجویان شخصاً وارد سامانه سجاد آن وزارت به نشانی الکترونیکی https://portal.saorg.ir شده و نسبت به ثبت درخواست و نیز تکمیل فرآیند مربوط در سامانه مذکور اقدام نمایند.

بدیهی است هر گونه مسئولیت ناشی از عدم ثبت بموقع درخواست و تکمیل فرآیند آن در سامانه مذکور، به عهده دانشجو می‌باشد