نمایشگر دسته ای مطالب

بخشنامه در خصوص ضرورت رعایت فرجه حداکثر 6 ماهه از زمان ثبت نام تا دریافت معافیت تحصیلی دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی

بخشنامه در خصوص ضرورت رعایت فرجه حداکثر 6 ماهه از زمان ثبت نام تا دریافت معافیت تحصیلی دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی


احتراماً تصویر نامه شماره  127137/ 4 مورخ 1400/12/17 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متضمن دستورالعمل شماره 40- 4- 3/ 03/ 2/ 23 مورخ 25/ 8/ 1400 سازمان وظیفه عمومی ناجا مبنی بر ضرورت رعایت فرجه حداکثر 6 ماهه از زمان ثبت نام تا دریافت معافیت تحصیلی دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی ارسال می گردد. شایان ذکر است که مطابق دستورالعمل مذکور کلیه دانشکده مستقل/ دانشکدگان/ پردیسها موظفند از زمان ثبت نام ظرف حداکثر شش ماه نسبت به معرفی دانشجویان مشمول به سازمان وظیفه عمومی ناجا (دفاتر پلیس + 10) جهت صدور معافیت تحصیلی اقدام نمایند، دانشجویان نیز موظفند جهت پی گیری صدور و دریافت معافیت تحصیلی مذکور ظرف مهلت 6 ماهه فوق اقدام کنند، در غیر این صورت دانشجو بعلت فقدان معافیت تحصیلی از ادامه تحصیل محروم بوده و مسئولیت عدم پی گیری و اقدام بموقع متوجه شخص دانشجو و یا آن دانشکده مستقل/ دانشکدگان/ پردیس خواهد بود. در ضمن آن سازمان تا تاریخ 29/ 12/ 1400 به دانشجویان شاغل به تحصیل فاقد معافیت تحصیلی مهلت داده که نسبت به دریافت معافیت تحصیلی خود اقدام نمایند.