نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آگهی ثبت نام ترم 4001

آگهی ثبت نام ترم 4001


دانشجویان محترم لطفاً در سامانه جامع آموزش بخش اطلاعات جامع دانشجو - گزینه پرسنلی -نامه‌های مهم دانشجو را بررسی نمائید. چنانچه در این مرحله گزینه تأیید درخواست معافیت تحصیلی و تاییدیه تحصیلی را مشاهده نمودید یعنی معافیت و تاییدیه شما ثبت شده و از این نظر مشکلی برای ثبت نام ترم آینده نخواهید داشت.