نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولویت های تحقیقاتی در سامانه ساتع تا تاریخ 1400/06/27- کمیسیون فنی - دانشجویان تحصیلات تکمیلی

اولویت های تحقیقاتی در سامانه ساتع تا تاریخ 1400/06/27- کمیسیون فنی - دانشجویان تحصیلات تکمیلی


بدین وسیله عناوین اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ساتع در حوزه کمیسیون فنی به شرح ذیل ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید اطلاع‌رسانی شایسته و سریع به اعضای محترم هیأت علمی در خصوص ارائه پروپوزال در سامانه با در نظر گرفتن مهلت ارسال صورت پذیرد. علاقمندان جهت اخذ اطلاعات تکمیلی به بخش تازه‌ها به آدرس http://sate.atf.gov.ir مراجعه فرمایند.

شایان ذکر است مطابق ماده ۷ آئین نامه بند و تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حداقل ۶۰ درصد مبلغ هر پروژه باید به دانشجویان یا پژوهشگران پسادکتری یا دانش‌آموختگان پژوهشگر یا نیروی کارورز فعال در پروژه پرداخت شود.

 

عنوان تقاضا

پایان مهلت ارسال پیشنهاد

متقاضی

بررسی فرسودگی و رضایتمندی و سلامت شغلی در بین کارکنان شرکت گاز استان تهران و ارائه رهیافت‌ها و راهکارها

۱۴۰۰/۰۶/۳۰

شرکت گاز استان تهران

تجزیه و تحلیل شغل (یک فرآیند سیستماتیک برای گردآوری و تحلیل اطلاعات مربوط به یک شغل برای توسعه فردی) با اولویت مشاغل مجازی (پیمانکاری)

۱۴۰۰/۰۶/۳۰

شرکت گاز استان تهران

جانشین پروری با رویکرد مدل شایستگی (توسعه و ارتقای نیروی انسانی)

۱۴۰۰/۰۶/۳۰

شرکت گاز استان تهران

تحلیل آسیب پذیری تأسیسات بر اساس بحران‌های غالب در مناطق و نواحی گازرسانی استان تهران

۱۴۰۰/۰۶/۳۰

شرکت گاز استان تهران

ارائه الگویی جهت محاسبه هزینه اجتماعی گازرسانی در شرکت گاز استان تهران

۱۴۰۰/۰۶/۳۰

شرکت گاز استان تهران

نحوه دستیابی به پیشبرد تحول در HSE و پدافند غیرعامل

۱۴۰۰/۰۶/۳۰

شرکت گاز استان تهران

بررسی سطح فرهنگ سازمانی و رهبری در HSE و پدافند غیرعامل در سازمان

۱۴۰۰/۰۶/۳۰

شرکت گاز استان تهران

خلق ارزش پایدار و استقرار مهندسی ارزش از منظر HSE و پدافند غیر عامل در سازمان

۱۴۰۰/۰۶/۳۰

شرکت گاز استان تهران

بکارگیری رهیافت همبست خدمات اکوسیستمی در برنامه‌ریزی فضایی و راهبردی در مقیاس ملی

۱۴۰۰/۰۷/۰۳

شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

طراحی الگوی شایستگی برای مدیران صنعت آب کشور

۱۴۰۰/۰۷/۰۴

شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

بازتاب مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای حوضه آبریز ارس-کورا بر امنیت زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۰/۰۷/۰۵

شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

مطالعه تصفیه پساب صنعتی کارخانه الکل سازی تخلیه شونده به سد منجیل با استفاده از تله ذره‌گیر به منظور پرورش آبزیان

۱۴۰۰/۰۷/۱۱

شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

مطالعه تصفیه پساب صنعتی کارخانه الکل سازی تخلیه شونده به سد منجیل با استفاده از تله ذره گیر به منظور پرورش آبزیان

۱۴۰۰/۰۷/۱۱

شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

تهیه نقشه ضریب زبری در پهنه سیلابی رودخانه‌های اصلی استان از طریق کالیبراسیون مدل هیدرولیکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۸

شرکت سهامی آب منطقه‌ای همدان

ارائه مدل بارش رواناب جهت برآورد حجم و دبی ساعتی سیلاب در حوضه آبریز وسج

۱۴۰۰/۱۲/۲۸

شرکت سهامی آب منطقه‌ای همدان

تعیین ضرایب رواناب در حوزه‌های استان از طریق کالیبراسیون مدل هیدرولوژیکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرکت سهامی آب منطقه‌ای همدان

محاسبه تبخیر و تعرق واقعی در حوضه آبریز سد اکباتان

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرکت سهامی آب منطقه‌ای همدان

ارزیابی اثر افت سطح آب زیرزمینی بر سیل خیزی رواناب رودخانه‌های اصلی استان

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرکت سهامی آب منطقه‌ای همدان

ارزیابی آثار تغییر اقلیم بر میزان بارندگی حوزه‌ها و دبی سیلابی رودخانه‌های اصلی در دوره‌های آتی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرکت سهامی آب منطقه‌ای همدان