نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

تاریخ برگزاری امتحان تکدرس در تابستان ۹۸-۹۷

97/06/11

دانشجویانی که درخواست تکدرس  برای تابستان  98-97 دارند، فرم درخواست آموزشی خود را در اسرع وقت تا تاریخ 97/06/13 به آدرس        fouman.edu@ut.ac.ir

(با ذکر شماره تلفن همراه )ارسال نمایند.

تاریخ برگزاری امتحان : 20/6/97 ساعت 9 صبح