نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

آگهی حذف 3 نمره مردودی

97/05/13

قابل توجه دانشجویان محترم

 

دانشجویان مقطع کارشناسی دانش آموخته ورودی 93 دارای نمره مردودی  لطفاً جهت تکمیل فرم مربوطه به آموزش دانشکده مراجعه فرمایند.

                                                                                    اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی

                                                                                                                  97/05/13