نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص تمدید زمان انتخاب واحد .

96/11/14

بدین وسیله در خصوص دانشجویان مجاز و شاغل به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 که موفق به انتخاب واحد در سیستم گلستان نشده اند، به استحضار می رساند؛ ثبت نام دانشجویان مذکور در سیستم جامع تا روز یکشنبه مورخ 1396/11/15 برای آخرین بار تمدید می گردد .