نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


برنامه کارگاه مهارت های زندگی ۲ در نیمسال دوم ۹۷-۹۶

96/11/11

برنامه کارگاه مهارت های زندگی نیمسال دوم 97-96

8/30 تا 12/30

خواهران  صنایع و نفت

97/01/22

812015841

8/30 تا 12/30

خواهران کامپیوتر و م شیمی

97/01/29

812015842

8/30 تا 12/30

برادران م شیمی و صنایع

97/01/30

812015843

8/30 تا 12/30

برادران م نفت

97/01/21

812015844

8/30 تا 12/30

برادران م کامپیوتر

97/02/04

812015845

 

دانشجویان محترم که تاکنون کارگاه مهارتهای 2 را اخذ ننموده اند در اسرع وقت نسبت به ثبت آن اقدام نمایند.