نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص دانشجویان دانشکده فنی فومن که در کنکور سراسری کارشناسی ارشد 96 حائز رتبه تک رقمی یا دو رقمی شده اند.

96/03/17

از کلیه دانشجویان دانشکده فنی فومن که در کنکور سراسری کارشناسی ارشد 96 حائز رتبه تک رقمی یا دو رقمی شده اند درخواست می گردد یک نسخه از کارنامه کنکور خود را به آدرس آموزش دانشکده ایمیل نمایند.

Fouman.edu@ut.ac.ir