نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اجازه ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر دارندگان مدرک معادل کارشناسی وکارشناسی ارشد.

95/09/13

به استحضار می رساند؛طبق بخشنامه شماره 151160مورخ 1394/07/25 مدیر کل محترم دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم تحقیقات وفناوری به افرادی که ورود آنان پس از تاریخ 1377/09/03تا پایان سال 1381 است اجازه ادامه تحصیل در مقطع بالاتر داده شده است. بدیهی است تایید مدارک تحصیلی مربوط طبق بخشنامه های ارسالی قبلی توسط دفتر مذکور الزامی است.