نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

تغییر ساعت کلاس اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین دوره های اموزشهای الکترونیکی.

95/07/27

ﺑﻪ اﻃﻼع داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دوره آﻣﻮزﺷﻬﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻓﻮﻣﻦ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ، ﮐﻼس  اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ و زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ 13 - 10:45 روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.