نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

آگهی درخصوص تعطیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در روز چهارشنبه 95/07/07 .

95/07/05

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ورودی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 96-95 ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﻓﻨﯽ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ 7/ 7/ 95 اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.