نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


دروس اضافه شده به برنامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ورودی 95 دانشکده فنی فومن.

95/07/03

دروس اضافه شده به برنامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ورودی 95 دانشکده فنی فومن:

 

زنجیره تامین تحلیل 41-8109034

 

مدیریت منابع انسانی 41-8109115