نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

مصوبه کمیته منتخب شورای آموزش دانشگاه درخصوص ورود بدون آزمون از کارشناسی به کارشناسی ارشد .

94/11/05

 

پیرو آیین نامه شماره 96474/21 مورخ 24/5/1394 وزارت علوم، تحقیقات وفناوری در خصوص پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد ، موضوع در کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه مورخ 28/7/1394 مطرح وبه شرح زبر مصوب گردید  .

1- برای دانشجویان ورودی  91 ، در پایان نیمسال ششم گذراندن حداقل 100واحد الزامی است .

2- برای دانشجویان ورودی 92 و پس از آن ، براساس بند یک آیین نامه فوق الذکر ، پایان نیمسال  هفتم وگذراندن 115 واحد الزامی است .

تبصره : با توجه به آیین نامه مصوب وزارت دال برلزوم گذراندن حداقل 110 واحد درسی تا پایان نیمسال ششم ، پذیرش دانشجویانی که بین 100 تا 110 واحد درسی گذرانیده اند منوط به اعلام موافقت با درخواست صورت گرفته از طرف دانشگاه در این ارتباط است .