نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

در خصوص ثبت نام جهت شرکت در انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده فنی فومن

94/09/25

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی میرساند آخرین مهلت ثبت نام جهت شرکت در انتخابات شورای صنفی دانشکده فنی فومن، تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 94/10/01 می باشد. مهلت فوق قابل تمدید نبوده و در صورت به حدنصاب نرسیدن واجدین شرایط، شورای مذکور تا زمان برگزاری انتخابات در سال تحصیلی آینده منحل می گردد.