نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص ثبت نام انتخابات انجمن های علمی و انجمن ورزش و شورای صنفی دانشکده فنی فومن

94/08/12

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی که تمایل به عضویت در انجمن های علمی (شیمی، نفت، صنایع و فناوری اطلاعات) و انجمن ورزش و شورای صنفی دانشکده را دارند، میرساند حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 94/08/17 به امور دانشجویی دانشکده مراجعه فرمایند.

شایان ذکر است مهلت فوق تمدید نخواهد شد.