نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاعیه مهم در خصوص دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 99 که نیمسال 4011 حذف بدون احتساب داشته اند

اطلاعیه مهم در خصوص دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 99 که نیمسال 4011 حذف بدون احتساب داشته اند


با توجه به اینکه با حذف بدون احتساب در سنوات نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۹۹ به شرط ارائه تعهد مبنی بر دفاع از پایان نامه تا حداکثر ۳۱/ ۰۶/ ۱۴۰۲‬ موافقت شده است. لذا انجام تقاضای این دانشجویان مبنی بر تمدید سنوات نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ امکان پذیر نمی‌باشد.

بدیهی است درخواست تمدید سنوات دانشجویانی که دارای مشکلات خاص (با ارائه مستندات) می‌باشند به صورت موردی و طبق روال معمول با ارائه درخواست ومستندات لازم، توسط کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه بررسی می‌گردد.

لذا دانشجویان نامبرده ذیل که در نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ حذف بدون احتساب داشته‌اند در صورت ثبت درخواست جدید و ارائه مستندات جدید می‌توانند در نیمسال اول ۴۰۳-۴۰۲ ثبت نام کنند و در غیر اینصورت موظف به دفاع تا پایان شهریور ۱۴۰۲ می‌باشند.

محمد مرادی

امیررضا آریان

‌سید مصطفی پرواس

آتنا اکبری

محمد پورحسینی یان

هانیه خوش سیما

‌‌‌‌‌‌محمد رسولی