نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نام و برگزاری کلاسهای درسی نو دانشجویان ورودی 1401

اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نام و برگزاری کلاسهای درسی نو دانشجویان ورودی 1401


به اطلاع پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی 1401 دانشکده فنی فومن می رساند کلیه مراحل ثبت نام حضوری در دانشکدگان فنی دانش تهران واقع در خیابان امیرآباد انجام خواهد شد. لذا پذیرفته شدگان ازمراجعه حضوری خودداری نموده و تنها برای تحویل خوابگاه از تاریخ 1401/07/16 به دانشکده فنی فومن مراجعه نمایند. قابل ذکر است کلاسهای هفته اول از تاریخ 1401/07/09 لغایت 1401/07/14 به صورت مجازی در سامانه elearn.ut.ac.ir برگزار خواهد شد.