نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه مهم در خصوص تغییر شماره حساب واریز بدهی شهریه خوابگاه

اطلاعیه مهم در خصوص تغییر شماره حساب واریز بدهی شهریه خوابگاه


اطلاعیه واریز بدهی شهریه خوابگاه(دانشکده فنی فومن)

با عنایت به اجرای پیاده سازی نظام شناسه واریز درآمدهای دانشگاه به حساب تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی (حساب غیر قابل برداشت)، شماره حساب واریز بدهی خوابگاه ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵  (شبا:IR830100004001070103006825  ) به نام تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی می باشد.

شناسه واریز: 367070174140168000000005203302