نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه معرفی دانشجویان برتر دانشگاه جهت تقدیر در همایش ملی پنجاه و نهمین سال جایزه بنیاد البرز

اطلاعیه معرفی دانشجویان برتر دانشگاه جهت تقدیر در همایش ملی پنجاه و نهمین سال جایزه بنیاد البرز


دانشجویان واجد شرایط در نامه پیوست می توانند فرم مربوطه را تکمیل کرده وبه همراه مستندات مربوطه ارسال نمایند.

جهت دریافت فرم کلیک اینجا نمایید .