نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه زمانبندی سمینار ارشد مهندسی صنایع

اطلاعیه زمانبندی سمینار ارشد مهندسی صنایع


زمانبندی ارائه سمینار کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

تاریخ ارائه: شنبه ۱۸/‏۱۱/‏۹۹

 

 

 

ساعت ارائه

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

۱۴:۰۰

۸۱۱۹۹۷۰۱۸

جاویدی محمد

۱۴:۱۰

۸۱۱۹۹۸۰۰۸

جمشیدی کاوه

۱۴:۲۰

۸۱۱۹۹۸۰۱۱

خواسته رامین

۱۴:۳۰

۸۱۱۹۹۸۰۱۴

رشیدی نوده سعیده

۱۴:۴۰

۸۱۱۹۹۸۰۲۰

عبداله نژاد آزاد

۱۴:۵۰

۸۱۱۹۹۸۱۳۹

عبدالهی محمد

۱۵:۰۰

۸۱۱۹۹۸۰۲۴

فرهنگی خانباغی المیرا

۱۵:۱۰

۸۱۱۹۹۸۱۳۸

فقهی بنیامین

۱۵:۲۰

۸۱۱۹۹۸۰۲۸

محمدی پسیخانی مهسا

۱۵:۳۰

۸۱۱۹۹۸۰۳۹

نهری بهرام