نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاعیه در خصوص لزوم رعایت حدنصاب واحدها/ مقطع کارشناسی

اطلاعیه در خصوص لزوم رعایت حدنصاب واحدها/ مقطع کارشناسی


بسمه تعالی

 

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی می رساند:

 

در صورت اخذ واحد زیرحدنصاب (12 واحد درسی) مجوز کمیسیون موارد خاص دانشکدگان فنی را حداکثر تا تاریخ 1401/02/05 به اداره آموزش دانشکدگان فنی ارائه دهند، در غیر اینصورت پس از تاریخ فوق کلیه واحدها حذف خواهد شد.

 

 

                                                                                               اداره آموزش دانشکدگان فنی

                                                                                                              1401/01/28