نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاعیه در خصوص ارسال کد رهگیری تاییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی ورودی99و 1400

اطلاعیه در خصوص ارسال کد رهگیری تاییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی ورودی99و 1400


دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۹ و ۱۴۰۰ در اسرع وقت کد رهگیری تاییدیه تحصیلی و شماره معافیت تحصیلی خود را در سامانه its3.ut.ac.ir قسمت دانشکدگان فنی- آموزش کارشناسی، با ذکر مشخصات فردی ارسال نمایند.