نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاعیه برگزاری دروس عمومی 4002

اطلاعیه برگزاری دروس عمومی 4002


در مورد نحوه ادامه برگزاری کلاس‌های دروس عمومی در نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰، به اطلاع می رساند طبق هماهنگی های به عمل آمده، در صورتیکه امکان تشکیل کلاس حضوری دروس عمومی به روش معمول و با شرکت تمام دانشجویان میسر نباشد (زیرا دانشجویان طبق ضوابط مصوب دانشگاه مجاز به انتخاب دروس عمومی در هریک از واحدهای دانشگاه بوده‌اند)، کلاس حضوری دروس عمومی به شیوه ترکیبی برگزار می گردد.(در شیوه ترکیبی، تعدادی از دانشجویان در کلاس حاضر هستند و دانشجویانی که به علت شرایط خاص امکان حضور در کلاس را ندارند، می توانند به صورت برخط (آنلاین) از کلاس استفاده نمایند.