نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه انتخاب واحد پروژه و کارآموزی تابستان 1400

اطلاعیه انتخاب واحد پروژه و کارآموزی تابستان 1400


شماره دروس پروژه و کارآموزی تابستان 1400-99

پروژه 993

810450041

پروژه مهندسی شیمی

810450042

پروژه مهندسی نفت

810113841

پروژه مهندسی صنایع

810909041

پروژه مهندسی کامپیوتر

 

کارآموزی993

810426041

کارآموزی مهندسی شیمی و مهندسی نفت

810924941

کارآموزی مهندسی صنایع

810129441

کارآموزی مهندسی کامپیوتر