نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول401-400 کارشناسی ارشد ورودی جدید

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول401-400 کارشناسی ارشد ورودی جدید


دانشجویان جدید الورود کارشناسی ارشد طبق جدول پیوست و بر اساس دروس مربوط به ورودی خود، انتخاب واحد خود را در سامانه جامع آموزش انجام دهند.

جهت دریافت متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید