نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاعیه الویت بندی زمان حذف و اضافه نیمسال دوم 1401-1400

اطلاعیه الویت بندی زمان حذف و اضافه نیمسال دوم 1401-1400


 

اولویت زمان بندی حذف و اضافه نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ در کلیه رشته‌های مهندسی مقطع کارشناسی این دانشکدگان، به صورت تصادفی و بر اساس سال ورود به شرح ذیل اعلام می گردد.

۱ - ورودی‌های ۹۶ و ماقبل روز شنبه مورخ ۰۷/‏۱۲/‏۱۴۰۰ از ساعت ۸:۰۰ صبح لغایت ۱۱:۰۰

۲ - ورودی‌های ۹۷ روز شنبه مورخ ۰۷/‏۱۲/‏۱۴۰۰ از ساعت ۱۳:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰

۳ - ورودی‌های ۹۸ روز یکشنبه مورخ ۰۸/‏۱۲/‏۱۴۰۰ از ساعت ۸:۰۰ صبح لغایت ۱۱:۰۰

۴ - ورودی‌های ۹۹ روز یکشنبه مورخ ۰۸/‏۱۲/‏۱۴۰۰ از ساعت ۱۳:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰

۵ - ورودی‌های ۱۴۰۰ روز دوشنبه مورخ ۰۹/‏۱۲/‏۱۴۰۰ از ساعت ۰۸:۰۰ صبح لغایت ۱۱:۰۰