نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه اعلام ظرفیت اساتید راهنمای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ورودی99

اطلاعیه اعلام ظرفیت اساتید راهنمای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ورودی99


ظرفیت اساتید راهنمای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ورودی ۹۹

دانشجویان پس از تکمیل فرم استاد راهنمای کارشناسی ارشد (موجود در سایت دانشکده) و تأیید الکترونیکی استاد مربوطه، فرم امضا شده را به آدرس Faridkhah@ut.ac.ir ایمیل نمایند.

ظرفیت

نام استاد

۴

آقای دکتر سلمان نظری

۲

خانم دکتر فاطمه اسماعیلی

۱

خانم دکتر عاطفه حسن زاده

۱

آقای دکتر علی بزرگی

۱

آقای دکتر فریبرز جولای