نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه اعلام ظرفیت اساتید راهنمای کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ورودی99

اطلاعیه اعلام ظرفیت اساتید راهنمای کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ورودی99


ظرفیت اساتید راهنمای کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ورودی ۹۹

دانشجویان پس از تکمیل فرم استاد راهنمای کارشناسی ارشد (موجود در سایت دانشکده) و تأیید الکترونیکی استاد مربوطه، فرم امضا شده را به آدرس Faridkhah@ut.ac.ir ایمیل نمایند.

تعداد دانشجو

اساتید

۴

دکتر ابراهیمیان

۳

دکتر محمدی

۳

دکتر اساسیان

۳

دکتر شریفیان

۳

دکتر کی نژاد

۳

دکتر عزیزپو ر

۲

دکتر فعال رستگار

۱

دکتر نصرالهی