نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاعیه ارزشیابی نیمسال دوم 02-01 دانشکده فنی فومن

اطلاعیه ارزشیابی نیمسال دوم 02-01 دانشکده فنی فومن


قابل توجه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اساتید دانشکده فنی فومن، در نیمسال دوم تحصیلی ۰۲-۰۱، از روز شنبه مورخ ۰۶/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ ‬ لغایت روز جمعه مورخ ۲۰/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ می‌باشد. قابل ذکر است دانشجویانی که در این بازه ارزشیابی انجام ندهند امکان رؤیت نمرات نیمسال دوم را ندارند.