نمایشگر دسته ای مطالب

اساتیدکارآموزی تابستان سال1401 دانشکده فنی فومن

اساتیدکارآموزی تابستان سال1401 دانشکده فنی فومن


به استحضار می‌رساند اساتید محترم کارآموزی دانشکده فنی فومن در تابستان سال 1401 به شرح زیر می‌باشند:

مهندسی شیمی: جناب آقای دکتر کی نژاد و سرکار خانم دکتر ابراهیمیان

مهندسی نفت: جناب آقای دکتر محمدی خاناپشتانی و جناب آقای دکتر عزیزپور

مهندسی صنایع: جناب آقای دکتر نظری و سرکار خانم دکتر حسن زاده

مهندسی کامپیوتر: سرکار خانم دکتر اسماعیلی و سرکار خانم دکتر نصراللهی

شایان ذکر است که ظرفیت‌ها به اساتید هر رشته به صورت مساوی اختصاص خواهد یافت.