نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه کنترل فرایندها

آزمایشگاه کنترل فرایندها


  سیستمهای کنترل رکن اصلی هدایت فرایندهادرمراکزبزرگ صنعتی محسوب می شوند ومتداولترین کنترلها در صنعت، کنترل جریان، کنترل سطح، کنترل فشار، کنترلpH وکنترل دما هستند. تجهیزات ابزار دقیق )شیرهای کنترل و المانهای اندازه گیری (بکار گرفته شده در دستگاههای موجود در آزمایشگاه کنترل فرآیند های دانشکده فنی فومن کاملاً صنعتی است..لذا دانشجویان، ضمن آموزش اصول کنترل کامپیوتری، که امروزه در صنعت بسیار متداول میباشد، با مدلهای مختلف شیرکنترل و ابزاراندازه گیری در مقیاس صنعتی نیز آشنا می شوند. آزمایش های ارائه شده در این آزمایشگاه عبارتند از:

 

  • آزمایش کنترل فشار و جریان
  •  آزمایش کنترل دما و جریان
  • آزمایش کنترل سطح و جریان
  • آزمایش کنترل pH
  • کالیبراسیون تجهیزات الکترنیکی و بادی

 


سرپرست آزمایشگاه کنترل فرایندها

آقای دکتر کامران کی نژاد
kamran.keynejad@ut.ac.ir
34915164 - 013