نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه شیمی تجزیه

آزمایشگاه شیمی تجزیه


آزمایشگاه شیمی تجزیه به ارزش یک واحد برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی در نیمسال چهارم تحصیلی ارائه می شود. فهرست آزمایشهایی که دانشجویان در این واحد درسی با آشنا می شوند به شرح ذیل می باشند:

  • تعیین مقدار اسید استیک با استفاده از روش تیتراسیون اسید و باز.
  • تعیین مقدار کربنات سدیم با اسید کلریدریک 1/0 نرمال
  • تعیین مقدار آهن با استفاده از روش تیتراسیون اکسایش- کاهش.
  • تعیین مقدار کاتیون کلسیم با استفاده از روش کمپلکسومتری
  • اندازه کیری کاتیون مس با استفاده از روش یدومتری
  • اندازه گیری یون کلرید با استفاده از روش تیتراسیون رسوبی (تیتراسیون ولهارد)
  • تعیین مقدار کلسیم و منیزیم در نمونه آب شهر  به روش تیتراسیون کمپلکسومتری برای تعیین سختی موقت و دائم.
  • تعیین مقدار باریم به روش گراویمتری